Interiew met Berry Debrauwer SPF Pensura

Interiew met Berry Debrauwer SPF Pensura

Berry Debrauwer weet precies waar hij het over heeft. Als bestuurslid en toezichthouder bij meerdere pensioenfondsen én voorzitter van Stichting Pensioenfonds Pensura ziet hij kansen en uitdagingen voor een gezonde oudedagsvoorziening voor de huidige én de toekomstige generatie.

Met zijn ervaring als hoofd vermogensbeheer, hoofd dealingroom en risk manager heeft hij altijd al veel contact gehad met pensioenfondsen. Nu hij er zelf onderdeel van uitmaakt kan hij met creativiteit, energie en met name zorgplicht er zelf een bijdrage aan leveren. Hoe kijkt deze bestuursvoorzitter naar Stichting Pensioenfonds Pensura, het nieuwe pensioenakkoord en de ontwikkelingen in de markt?

WIE IS PENSIOENFONDS PENSURA EN WAT VOOR EEN SOORT PENSIOENFONDS ZIJN JULLIE?


Stichting Pensioenfonds Pensura (hierna Pensura) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor Diversey. Diversey ontwikkelt reiniging- en hygiënetechnologieën die wereldwijd worden toegepast.

Het fonds kent een gesloten structuur, met zowel een DB als DC excedent regeling. Bijzonder is dat de werkgever de uitvoeringskosten voor zijn rekening neemt, alsook een bijstortingsverplichting heeft bij dreigende kortingen en herstelpremies betaalt. Er zijn ongeveer 1000 deelnemers en het belegde vermogen is €240 miljoen.

Het paritaire bestuur bestaat uit 8 personen, die allen, op de voorzitter na, bij Diversey werken of hebben gewerkt. Vier mensen vertegenwoordigen de werkgever, drie leden vertegenwoordigen de werknemers, één lid is gekozen door en uit de pensioengerechtigden.

HOE KIJKEN JULLIE NAAR DE TOEKOMST VAN PENSURA?


Het fonds is relatief klein, waardoor het bestaansrecht kritisch wordt geëvalueerd. En hoewel de uitvoeringskosten stijgen, mede door verplichtingen die volgen uit IORP II, worden deze gedragen door de werkgever. Deze ontwikkeling gaat dus niet ten koste van de deelnemer. Daarnaast kent het fonds geen fiduciair beheerder omdat zij zelf het vermogensbeheer voert, wat scheelt in de vermogensbeheerkosten. Deze zaken zorgen ervoor dat de continuïteit minder snel in het geding komt, zeker omdat de financiële ontwikkelingen positief zijn.

De focus gaat momenteel naar het invullen van de functies die ten grondslag liggen aan adequate governance, zeker met het nieuwe pensioenstelsel in aantocht. Ten aanzien van het laatste is het belangrijk om tijdig, samen met sociale partners, hiernaar te kijken.

WAT VINDEN JULLIE VAN HET NIEUWE PENSIOEN- AKKOORD? WAT ZIEN JULLIE ALS GROOTSTE VOORDEEL EN WAT ZIEN JULLIE ALS MOGELIJK NADEEL ?


Het is goed dat er een einde is gekomen aan een jarenlange discussie. Voor Pensura, als gesloten fonds, is invaren is niet zomaar een no-brainer, zoals bij sommige andere fondsen. De actuele positieve dekkingsgraad maakt de weg ook vrij voor meer opties. Ook de verwachting dat bij voortgang van de laatste ontwikkeling van aandelen en rente de resultaten in termen van de beleidsdekkingsgraad binnen een half jaar wel eens boven het vereiste eigen vermogen kunnen uitkomen geeft alsdan ruimte om volledig te indexeren. Ook zijn er dan geen beperkingen meer vanuit het herstelplan. Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met de mogelijke consequentie dat wanneer je een afwijkende insteek kiest, Pensura mogelijk voor een externe pensioenuitvoerder niet meer interessant zal blijven om te bedienen, als gevolg van het blijvend in de lucht moeten houden van twee systemen.

Het belangrijkste punt is communicatie en uitleg- baarheid van besluiten die door het bestuur worden genomen. Tot nu toe lagen deze te maken beslissingen nog ver in de toekomst. Dat is dichterbij gekomen en staat centraal op de agenda.

VERDUURZAMING IS EEN BELANGRIJK THEMA BIJ PENSIOENFONDSEN? OP WELKE MANIER ZIJN JULLIE BEZIG MET VERDUURZAMING IN DE ORGANISATIE?


Natuurlijk houdt Pensura zich ook bezig met ESG en verduurzaming. Veel activiteiten zijn uitbesteed, en daar waar Pensura invloed op heeft, zoals in haar beleggingsmanagement, opereert zij in de geest hiervan. In haar MVB-beleid heeft Pensura als doelstelling opgenomen om positief bij te dragen aan een betere wereld, zonder afbreuk te doen aan haar fiduciaire verantwoordelijkheden.

Sinds kort wordt verwacht dat klimaatrisico’s een prominentere rol krijgen binnen het vermogensbeheer. De eerste stappen zijn hierin gezet, waarbij de komende periode verfijning wordt aangebracht. Het is namelijk lastig in te schatten hoeveel realisme in een scenario zit, en welke consequenties dat met zich meebrengt.

WAT HOUDT JULLIE VERDER BEZIG? WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN JULLIE IN DE MARKT EN HOE SPELEN JULLIE HIEROP IN?


Zoals eerder aangegeven, is het NPS een nieuw, vast agendapunt geworden. Belangrijk hieromtrent is adequate communicatie te borgen om deelnemers mee te nemen in de gevolgen van de implementatie.

Daarnaast is er een tweede aandachtspunt. In het voorjaar heeft Pensura op de aandelenbeurzen uiteenlopende ontwikkelingen in performance gezien binnen diverse sectoren. Zo hebben op de Amerikaanse beurs bijvoorbeeld de zogenaamde FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) een significante stijging laten zien, terwijl traditionele sectoren een daling kenden. Maar ook binnen een specifieke sector, zoals de onroerend goed markt waren stijgingen en dalingen zichtbaar. Zie de (al eerder ingezette trend van) daling in retail vastgoed ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Dat betekent dat passief beleggen beperkingen kent, wanneer dit een traditionele benadering kent. Pensura verkent daarom op mogelijkheden aangaande thematisch beleggen. Hierbij heeft zij het relatieve voordeel dat zij de beleggingen in eigen beheer heeft en hier snel in kan acteren.

WAT IS JULLIE TIP VOOR ANDERE PENSIOENFONDSEN?


Dit is een lastig te beantwoorden vraag, omdat het al snel opgevat kan worden als het kleine fonds dat het beter weet. Natuurlijk heeft Pensura wel eigen aandachtspunten. Zo zal er proactief contact zijn met de sociale partners over het pensioencontract.

Daarnaast zal de aandacht voor klimaatrisico’s vergroten. Dat betekent dat het goed is dit een fundamentele plek te geven binnen beleidsmatige uitgangspunten aangaande verduurzaming.

Tenslotte is het belangrijk kritisch naar het beleggingsbeleid te blijven kijken en hierbij open te staan voor een minder traditionele benadering, maar bijvoorbeeld voor een thematische invalshoek te kiezen, zonder dat hiermee grote aanvullende risico’s worden gelopen en dit alles binnen de verduurzamingskaders plaatsvindt.

Meer artikelen

Wat is de CSRD? De Corporate Sustainability Reporting Directive is een Europese richtlijn welke op 21 april 2021 door de Europese Commissie is aangenomen. De doelstelling van deze richtlijn is om regels te geven voor de rapportage van niet-...
In tijden waarin met data steeds meer fascinerende kunsten worden vertoond in de vorm van artificial intelligence, video- en fotobewerking, navigatie en het beïnvloeden van menselijk gedrag, is het soms ook wel ontnuchterend hoeveel we...
Bij de aanvang van het nieuwe millennium kwam de wereld bijeen in de Verenigde Naties om nieuwe doelen voor de 21ste eeuw te formuleren. Dit werden uiteindelijk de 17 sustainable development goals (SDG’s). Maar met het formuleren van...
Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

Noodzakelijk
Voorkeuren
Statistieken

Lees meer over onze cookies in onze Privacy Policy.