Review Solvency II

EIOPA heeft in de zomer een consultatiedocument gepubliceerd met voorgestelde wijzigingen in de Solvency II Richtlijn. Dit document is een uitkomst van de evaluatie van Solvency II die door en met de verschillende stakeholders is uitgevoerd. In dit artikel hebben we de meest in het oog springende wijzigingen opgesomd. Let wel: het zijn nog maar voorstellen die nog niet de status van wetgeving hebben. U vindt deze informatie hier .

Accountantsverklaring

Een belangrijk voorstel is om de externe accountant jaarlijks een verklaring af te laten geven bij de Solvency II-balans. Deze verklaring moet publiek gemaakt worden, samen met of als onderdeel van de SFCR. Om verzekeraars en accountants de ruimte te geven dit te kunnen uitvoeren wordt de rapportagedeadline voor de jaarstaten met twee weken verruimd (dus 16 weken na jaareinde).

Voor de Nederlandse verzekeraars is dit geen nieuwe verplichting. Immers, de externe accountant geeft nu ook al een verklaring af die zelfs nog meer QRT’s omvat dan alleen de balans. De verruiming van de indientermijn geeft de verzekeraars wat meer lucht, maar ook aan de accountants voor wie de druk in die periode zeer hoog is.

SFCR

De SFCR zelf is ook onderwerp van discussie. EIOPA stelt voor om aan de SFCR een apart deel voor de polishouders toe te voegen. Dit is gedaan omdat de huidige SFCR in de meeste gevallen best omvangrijk en ook technisch geschreven is, en daarom voor een belangrijk deel van het beoogde publiek, namelijk de polishouders, niet goed leesbaar is. EIOPA stelt daarom voor dat er een nieuw apart deel met voor polishouders interessante informatie moet komen. In dit document wordt informatie gegeven op de ontwikkelingen in het risicoprofiel, een beschrijving van de manier hoe de organisatie omgaat met uitbesteding en ontwikkelingen in de SCR-berekening.

Speciale aandacht gaat uit naar het beschrijven van de manier waarop in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met de ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social and Governance, en is te vergelijken met wat we in Nederland Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen noemen. Het opnemen van deze informatie voor het publiek sluit goed aan bij de huidige trend op dit gebied, en verplicht verzekeraars om meer verantwoording af te leggen over het beleggingsbeleid.

QRT's

EIOPA stelt ook voor een aantal QRT’s te wijzigen. Veel daarvan zijn niet bijzonder ingrijpend, maar een aantal wel.

  • In de eerste plaats valt op dat voorgesteld wordt dat een aantal staten waarin informatie wordt verstrekt over cross-border business worden samengevoegd in QRT S.04.
  • Daarnaast wordt voorgesteld om in QRT S.05.01 ook te gaan rapporteren hoeveel polissen en hoeveel verzekerden er in de boeken staan, ook uitgesplitst naar lines of business. Deze informatie moet zowel bij de kwartaal- als bij de jaarrapportage worden aangeleverd.
  • Tevens moet de bruto geschreven premie worden uitgesplitst naar distributiekanalen. In het voorstel lijkt dit een vrij grof onderscheid te worden, naar ‘direct business’, ‘het bankkanaal’ & ‘overige distributiekanalen’.
  • De QRT’s S.18 – 21 worden in die zin aangepast dat er een materialiteitsgrens van 90 % in wordt aangebracht. Dit betekent dat in een aantal gevallen geen detailinfomatie hoeft te worden verstrekt over een bepaalde kleine line of business. Het is overigens maar de vraag of dit veel verlichting brengt, omdat de informatie toch verzameld en geordend moet worden. Daarnaast wordt het lastiger om aansluitingen op totaalniveau te maken.

In het geval van de QRT’s in de 29-serie zijn de wijzigingen ingrijpender. Nu is het voor verzekeraars best een klus om deze goed in te vullen. De voorgestelde wijzigingen houden in dat een aantal (gemakkelijker in te vullen) staten verdwijnen, en dat de QRT’s S.29.03 en S.29.04 worden samengevoegd. Op dit moment is het niet duidelijk hoe deze nieuwe staat eruit komt te zien en of het een daadwerkelijke verlichting zal brengen.

Nieuwe staat

De gezamenlijke toezichthouders hebben daarnaast geconstateerd dat er nog een lacune in de informatievoorziening bestaat. Zij zouden graag meer informatie ontvangen over de verschillende producten die verzekeraars aanbieden of hebben aangeboden. Daarom is een nieuwe template (S.14 Non-life) ontwikkeld. In deze template wordt informatie over het verloop van het aantal contracten en verzekerden, de distributiekanalen waarlangs nieuwe contracten zijn gesloten en de betaalde commissies gerapporteerd. Daarnaast is er een korte staat waarin een overzicht moet worden gepresenteerd van alle bestaande en in run-off zijnde producten.

Nieuwe line of business: Cyber Risk

EIOPA heeft vastgesteld dat het belang van cyberverzekeringen in Europa toeneemt. Deze producten kunnen verschillende dekkingen omvatten, varierend van bedrijfsonderbreking, herstel- en reparatiewerk tot en met aansprakelijkheid en crisismanagement. EIOPA concludeert dat deze producten idealiter als nieuwe line of business worden gegroepeerd. Dit zou een betere definitie geven aan deze verzekeringen en herverzekeringen. Het is ook wel een complexe oplossing, omdat dit een nieuwe kalibratie van de daarbijhorende kapitaalseis vereist. Een andere mogelijkheid die voorgesteld wordt is een afzonderlijke nieuwe QRT hiervoor te ontwikkelen. EIOPA vraagt de stakeholders om feedback op dit punt.

Meer weten?

InAudit volgt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Heeft u in de tussentijd vragen of heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem gerust contact op met René Bijzet.

Meer weten?

“Kennis delen staat centraal binnen onze visie.
Zo leveren wij onze bijdrage aan verzekeraars en de samenleving”

Deze website maakt gebruik van cookies

InAudit maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content druk dan op Accepteren.

AVG CookieNoodzakelijk
AVG CookieVoorkeuren
AVG CookieStatistieken
Privacyverklaring